Về cách dùng của would rather trong tiếng anh thì còn nhiều điều thú vị, có lẽ bạn vẫn chưa biết đấy. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết này nào

1. Cấu trúc của would rather

1.1 Cấu trúc would rather với một chủ ngữ

Cấu trúc would rather ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn của người nói về một điều gì đó ở hiện tại hoặc tương lai. Cách dùng này thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Công thức:

 • Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V
 • Phủ định:  S + would rather (‘d rather) + not + V
 • Nghi vấn: Would + S + rather + V

EX:

 1. Bill’d rather spend time on the beach.
 2. I’d rather not answer that question.
 3. Would you rather stay at home?
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh

Cấu trúc would rather ở thì quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để diễn tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

Công thức:

 • Khẳng định (+): S + would rather + have + V3
 • Phủ định (-):  S + would rather (not) + have + V3
 • Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ex

 1. She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)
 2. I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)
 3. I would rather not have bought this shirt.

Cấu trúc ‘would rather than’ và ‘would rather or’

Để thể hiện sự ưu tiên, yêu thích một việc gì đó hơn một việc khác, ta có thể sử dụng would rather than và would rather or. Đây cũng là cách dùng phổ biến của cấu trúc would rather trong tiếng Anh.

EX

 1. Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?
 2. She would rather haven’t eat that chocolate cake.
 3. Would you rather eat here or go out?
 4. Would you rather study or watch TV?

1.2. Cấu trúc ‘would rather’ với 2 chủ ngữ

Cấu trúc ‘would rather’ ở hiện tại hoặc tương lai

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để giả định điều gì đó đối lập với hiện tại hoặc mong muốn ai đó làm gì ở hiện tại hoặc tương lai.

Công thức:

 • Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2 + V-ed
 • Phủ định (-): S1 + would rather (that) + S2 + not + V-ed
 • Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + V-ed

Ex

 1. Tom would rather Mary bought an SUV.
 2. Would you rather she stayed here with us?
 3. I would rather my son worked in finance.
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh

Cấu trúc ‘would rather’ ở quá khứ

Cấu trúc ‘would rather’ có thể được sử dụng để thể hiện mong muốn, nuối tiếc về một điều gì đó trong quá khứ hoặc giả định điều đối lập với quá khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Công thức:

 • Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3
 • Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3
 • Nghi vấn (?): Would + S + rather +  S2 + had + V3

Ex

 1. I’d rather you hadn’t rung me at work.
 2. Linda would rather that she hadn’t divorced her husband.
 3. The teacher would rather that I had gone to class yesterday.

2. Dạng viết tắt của would rather

Thông thường, would rather sẽ được viết tắt (trừ trong các văn bản trang trọng).

Khẳng định (+):

 1. He would = He’d
 2. She would = She’d
 3. We would = We’d
 4. They would = They’d
 5. It  would = It’d
 6. You would  = You’d
 7. I would = I’d

Phủ định (-):

 1. He would rather not = He’d rather not
 2. She would rather not = She’d rather not
 3. They would rather not = They’d rather not
 4. You would rather not = You’d rather not
 5. It  would rather not =It’d rather not
 6. We would rather not = We’d rather not

3. Cách dùng would rather

Trong tiếng Anh, would rather thường được dùng như một cụm thay thế cho prefer, want to,…Hơn nữa, cấu trúc này còn thể hiện sự tiếc nuối về sự việc ở quá khứ hay một số cách dùng would rather khác mà bạn cần lưu ý.

Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh

3.1 Thích cái này hơn cái khác

Trong tiếng anh, ta dùng would rather … than để nói về việc thích cái này hơn cái khác.  ***Ta có thể dùng would rather tương đương với I prefer, I would prefer.

Ex:

 1. Jack would rather play guitar than piano. (Jack thích chơi guitar hơn piano.)
 2. David would rather not learn math than english. (David không muốn học toán hơn là tiếng Anh.)

3.2 Thể hiện sự tiếc nuối trong quá khứ

Công thức would rather được dùng để thể hiện nuối tiếc, mong muốn của người nói về sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Ở cách dùng would rather này, ta sẽ chia thì quá khứ hoàn thành:

would rather (not) + have + V_3

Ex:

 1. She would rather have spent time on the holiday. (Cô ấy muốn dành nhiều thời gian cho kỳ nghỉ hơn.)
 2. She’d rather have studied hard for the last exam. (Cô ấy muốn học chăm chỉ trong kỳ thi vừa rồi.)

4. Một số lưu ý với would rather

I would rather + V thường mang nghĩa muốn làm gì đó. Lúc này, nó sẽ đồng nghĩa với I would prefer.

 • I would rather have a cup of coffee. (Tôi muốn uống một tách cà phê.)
 • = I would prefer to have a cup of coffee / I’d prefer a cup of coffee.

Tuy nhiên, đối với một số động từ nhất định như enjoy/ like/ appreciate, có sự thay đổi:

 • I’d rather have bread = I’d prefer to have bread.
 • I’d rather like bread = I’d quite like bread / I would enjoy bread.

Thể hiện mong muốn người khác làm điều gì đó, hay còn được biết là câu có 2 chủ ngữ khác nhau. Khi đó,  “would rather” được theo sau bởi thì quá khứ (V_ed/2nd).

Ex:

 • Don’t go to the library. I’d rather you go to the lab. (Đừng đi đến thư viện. Tôi muốn bạn đi đến phòng thí nghiệm.)
 • He’d rather Anni cleaned the house. (Anh ấy muốn Anni dọn dẹp nhà cửa.)
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh
Công thức của would rather, Cách dùng would rather trong tiếng anh

Dạng phủ định:

Would rather sb didn’t + Vng_mẫu

Ex:

 1. I would rather you didn’t lie with me? (Tôi thà rằng bạn không nói dối với tôi?)
 2. I’d rather she didn’t eat too much fast food. (Tôi muốn cô ấy không ăn quá nhiều đồ ăn nhanh.)

5. Bài tập ôn luyện

Bài tập 1. Hoàn thành câu bằng cách điền vào chỗ trống dạng đúng của động từ.

 1. We’d rather ……….Tuesday . (meet)
 2. I’d rather ……….out because it will rain soon. (go)
 3. She would rather ………. the money on last vacation. (spend)
 4. I’d rather have ………. it at the cinema than on DVD. (see)
 5. I’d rather you ………. me at work. (not ring)

Câu trả lời

 1. meet
 2. not go
 3. have spent
 4. seen
 5. hadn’t rung

Bài tập 2: Chia dạng đúng của động từ:

 1. Jennifer’d rather … (stay) home for dinner tonight.
 2. I think I’d prefer … (play) chess today.
 3. Would you rather I … (leave) you alone?
 4. I’d rather the students … (study) for their test.
 5. Peter prefers … (relax) at home on the weekend.

Câu trả lời

 1. stay
 2. to play
 3. left
 4. studied 
 5. relaxing/to relax

Bài tập 3: Điền to, than, or và chỗ trống:

 1. Do you prefer coffee … tea?
 2. I think I’d prefer … drive to California.
 3. Would you rather go to the club … go to the beach? (asking for a choice)
 4. He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)
 5. My friend prefers Japanese food … American food.

Câu trả lời

 1. to
 2. to
 3. or
 4. than
 5. to

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về công thức và cách dùng của would rather rồi. Hãy làm bài tập để kiểm tra xem mình có thật sự hiểu chính xác chưa nhé. Thank you!